Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

onsdag 21 januari 2015

Elevledda utvecklingssamtal

På min skola har vi under nio år haft elevledda utvecklingssamtal. Jag minns när vi, som sista arbetslag av totalt tre, valde att testa detta koncept. Jag hade länge varit riktigt skeptisk och såg många nackdelar med upplägget och kände att de "vanliga" samtalen var bra. Hur som helst så kändes det fånigt att vi som enda arbetslag INTE anammade detta så till slut lyftes ändå tanken att även vi skulle testa. Med försiktighet och ganska stor skepticism beslutade vi ändå att vi skulle göra det och det är jag väldigt glad över att vi gjorde.
  Nu ser jag stora fördelar och vinster med ha elevledda samtal och här nedan beskriver jag i stort hur förberedelserna går till, hur samtalen går till och i slutet ger jag några tips som kan vara bra att tänka på om man vill testa det här upplägget.

Så här förbereder våra elever sig:

1. Eleverna får sina skriftliga omdömen 1-2 veckor före samtalen. (ju yngre elever desto längre förberedelse behövs och hos oss ger alla ämnen tid till eleverna för att förbereda detta) Dessa omdömen beskriver nuläget i matrisform och efterföljs av framåtsyftande kommentarer så att eleven får koll på vad som behöver göras för att utvecklas framåt. Omdömet innehåller också möjlighet för eleven att kommentera sin insats samt en möjlighet för läraren att kommentera övriga saker (ta med material, följa upp arbetet, förbereda sig m.m.) som eleven bör tänka på för att lyckas i ämnet.

2. Eleven sammanställer sina omdömen och får här även möjlighet att fråga sina ämneslärare om det är några oklarheter i omdömet. Det är viktigt att eleven förstår varför och hur läraren har bedömt eftersom hen sedan ska kunna förklara detta för föräldrarna. Därefter försöker eleven hitta gemensamma nämnare vad gäller både styrkor och svårigheter och formulerar ner 1-3 mål (brukar vara lagom) som vi ska satsa på till nästa samtal. Eleven kan ju här välja stora generella kunskapsmål t.ex. Utveckla förmågan att resonera kring olika källor, eller mer ämnesspecifika mål som t.ex. Kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggläge. Eleven ska även fundera på vad hen kan göra för att nå målet, vilken hjälp hen behöver av lärarna för att nå målet samt vilken hjälp hen behöver från ansvariga vuxna hemma för att nå målet.

3. Eleven väljer ut arbeten t.ex. prov, arbetsböcker, slöjd/bild-alster som kan visas vid samtalet. Detta ska vara saker som eleven känner sig stolt och nöjd över och saker som eleven vill visa för att förtydliga sitt omdöme.

4. Eleven skriver ett manus till sitt samtal så att hen är förberedd och kan hålla i samtalet på egen hand.

För att klara av denna förberedelse får eleven en checklista och ett dokument som underlättar sammanställningen och målformuleringen. Eleven får även vägledning i detta av sin mentor. Allt material till utvecklingssamtalen samlar eleverna i sina s.k. IUP-pärmar som förvaras på skolan.

Så här går samtalen till:

På själva utvecklingssamtalsdagen har eleverna självstudier på valfri plats. Skolan erbjuder möjlighet att arbeta på skolan hela dagen, men man får välja att arbeta hemma. Elever som har saker efter sig eller som vi vet behöver stöttningen rekommenderas extra att komma till skolan i alla fall del av dagen.

Eleverna har fått tider till sina samtal i god tid 4-2 veckor innan och de kommer ihop med ansvarig vuxen och startar upp sina samtal själva efter en given dagordning. De går igenom omdömena, de visar sina alster och de samtalar med sina föräldrar om hur det går i skolan och hur de tänker kring sina mål. Föräldrarna ställer frågor och barnen får svara och förklara så gott de kan. Elever som har svårt för detta får stöd av mentor.

När det är dags att runda av och komma överens om och formulera målen så är mentor med och allting skrivs ner i en IUP som vi sedan jobbar aktivt med till nästa samtal då den utvärderas och formuleras om. Därefter är samtalet klart.

* Fokus under utvecklingssamtalen är på kunskaperna och elevens förmågor och STYRKOR.
Svårigheter, anpassningar, social problematik och ÅP är inte i fokus för någon elev under dessa samtal. Det bokar vi in vid annat tillfälle. Anledningen till detta är att flera elever har samtal samtidigt. Beroende på sal har vi mellan 2-4 samtal igång samtidigt.
* Alla elever på vår skola har samtal samma dag, vilket gör att alla elever blir klara samtidigt. Det MÄRKS nästa dag att alla har ökat sin medvetenhet kring sitt lärande och att man har nya mål att jobba för. Vi vill att eleverna ska förstå och känna ansvar över sitt lärande och det här upplägget ger en ökad förståelse, ansvarskänsla och kunskap kring det för varje elev.
* Det är fantastiskt att se eleverna när de samtalar med sina föräldrar. De är imponerande duktiga och vi upplever fina och givande samtal för alla parter. Många föräldrar uppskattar att få den här stunden med sina barn och många barn uppskattar (även om detta visas på en tonårings vis givetvis) att få den här stunden med sina föräldrar.

Tips!

* Satsa på förberedelsen. Ge eleverna tid och handled dem i att skriva manus så att de känner sig förberedda. Förbered även dig själv så att du har koll på dina mentorselevers omdömen och tankar kring målen. Även föräldrarna behöver förberedas på vad de kan göra, vilka frågor de kan ställa och vad syftet är med samtalet så att de vet det.
* Samordna tiderna för de som har syskon och samordna tolkbeställningar (vi är en 7-9 skola med nio paralleller så många har syskon i andra arbetslag och många har annat hemspråk än svenska.)
* Var tydlig i dina omdömen och prata med eleven och säkerställ att hen förstår innehållet i det. (du vinner tid på det)
* Stötta i målformuleringen så att målet är konkret och uppnåeligt för eleven. "Koncentera mig bättre" är vanligt att elever vill skriva, men det är för luddigt och inget som är kopplat till kunskapskraven.
* Gör ett schema med tider som ger utrymme för pauser för man behöver pauser mellan samtalen.
* Bestäm datum för samtalen i god tid.
* Informera föräldrar om upplägget och datum i god tid.
* Stå på er! Föräldrar som tycker att läraren ska prata och sköta samtalen behöver tid på sig för att vänja sig att barnen klarar av det jättebra själva.

Hör av dig om du har frågor! Jag finns på Twitter: @ILenneman

///Ida Lenneman