Vilka är vi?

Vi är två lärare på Berzeliusskolans högstadium i Linköping som har bestämt oss för att arbeta för att förändra och förbättra vår pedagogik och vårt arbetssätt. Detta gör vi främst genom att samarbeta kring eleverna och i våra ämnen. Vi försöker se beröringspunkter i ämnena och arbeta för att eleverna ska se större sammanhang i undervisningen. Här kan du läsa mer om oss och vårt arbete för att skapa bra förutsättningar för eleverna.

torsdag 28 november 2013

Ett förslag på matristänk...


Jag arbetar mycket med matriser i svenska, för att tydliggöra mål och nivåer. Här är min senaste skapelse, gällande noveller. Jag tar gärna emot kritik och nytänkande. Är det här ett bra sätt att göra? Hur gör ni matriser? Hur tydliggör ni vad en viss nivå innebär?

Berättande text, novell

L
Ä
S
F
Ö
R
S
T
Å
E
L
S
E

Uppfyller inte kunskapsmålen

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.


Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

                                        Detta visar du genom....


Att du förstår och kan redogöra för vad texten handlar om på ett övergripande plan.


Att du förstår och kan redogöra vad texten handlar om.
Att du ser var och när texten utspelar sig.
Att du kan se skillnad på olika textgenrer.

Att du förstår och ingående kan redogöra vad texten handlar om.
Att du ser var och när texten utspelar sig.
Att du kan se skillnad på olika textgenrer och även beskriva vad som skiljer dem åt.B
U
D
S
K
A
P

Uppfyller inte kunskapsmålen
¨
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.


Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Att du har förmågan att se vad författaren vill förmedla med sin text.
Att du har förmågan att se vad författaren vill förmedla med sin text, även om det inte är direkt uttalat i texten.
Att du har förmågan att se vad författaren vill förmedla med sin text, och att du kan resonera kring olika budskap som är dolda i texten.


S
P
R
Å
K
L
I
G

N
O
R
M

Uppfyller inte kunskapsmålen

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.


Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

                                         Detta visar du genom att...

Att du skriver en sammanhängade text.
Att du i de flesta fall använder gällande skrivregler.
Att du inte gör stavfel som stör förståelsen. 
Att du skriver en text med tydlig röd tråd.
Att du kan använda skrivregler på ett bra sätt.
Att du enbart gör ett fåtal stavfel.
Att du använder ord som passar in i texttypen.
Att du använder dig av en avancerad och välvald disposition i texten.
Att du obehindrat använder dig av skrivregler och stavar korrekt.
Att du använder ord och uttryck som är väl anpassade till texttypen.

G
E
S
T
A
L
T
N
I
N
G

Uppfyller inte kunskapsmålen

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.


De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.


De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

                                                         Detta visar du genom att.....

Texten är begriplig och redovisar händelser mer än upplevelser.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten är huvudsakligen anpassad efter novellens  typiska uppbyggnad.
Texten är begriplig och förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem. Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
Texten är väl anpassad efter novellens typiska uppbyggnad.
Texten är väl utvecklad och förmedlar, värderar och tolkar upplevelser. Texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar
Texten är mycket väl anpassad efter novellens typiska uppbyggnad.


R
E
S
P
O
N
S

Uppfyller inte kunskapsmålen

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt


Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

                                                          Detta visar du genom att....

Du kan ge respons på en annan elevs arbete och komma med förslag på förbättringar.
Du visar att du själv kan ta till dig av respons och förändra och förbättra din text.
Du kan ge väl utvecklad respons på en annan elevs arbete och på ett tydligt sätt hjälpa till att förbättra texten.
Du visar att du själv kan ta till dig av respons och förbättra din text.
Du kan ge väl utvecklad respons på en annan elevs arbete och på ett tydligt sätt hjälpa till att förbättra texten.
Du visar att du själv kan ta till dig av respons och förbättra din text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar